WIDZISZ:Świat zwierzęcy Wrocławia

Świat zwierzęcy Wrocławia


Środowisko przyrodnicze Wrocławia, podobnie jak każdego obszaru zurbanizowanego, kształtuje się nieustannie. W średniowieczu Wrocław otoczony był puszczą, miasto przez wieki rozrastało się wchłaniając nowe tereny. W czasie wojny zniszczeniu uległo 70% obszaru. Zmieniała się szata roślinna, a co za tym  idzie,  także świat zwierzęcy.  Odbudowa  i  rozbudowa   miasta  to   także  zmiana  siedlisk.  Znikają  stare, a powstają nowe stwarzające zupełnie inne warunki bytowania (np. wysokie budynki, mosty, skarpy). Zwierzęta przystosowują się do tych zmian - jedne gatunki opuszczają miasto, inne przybywają. Wzrasta liczba ptaków zimujących we Wrocławiu. Centrum miasta i zwarta zabudowa to ubogie przyrodniczo środowisko. Dominują tu gołębie miejskie. Nieco więcej gatunków możemy spotkać w miejskich parkach, natomiast największą różnorodność gatunkową zwierząt zaobserwujemy na dużych terenach zielonych stosunkowo mało przekształconych (w lasach, parkach na obrzeżu miasta, na łąkach, terenach zielonych wzdłuż rzek).

wrona siwasierpówka

Sierpówka  i   wrona  siwa   to   typowe   przykłady   ptaków  synantropijnych  -  zamieszkały  tereny  związane  z działalnością człowieka.


owady      ptaki      płazy i gady       ssaki