WIDZISZ:Ścieżka edukacyjna "Storczyk"

Ścieżka edukacyjna "Storczyk"


 schemat ścieżki

Ścieżka edukacyjna "Storczyk" położona jest na Wzgórzach Trzebnickich. Długość trasy wynosi 5 km. Częściowo przebiega ona przez teren szkółki leśnej.

 

1. Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna.

Ścieżka edukacyjna „Storczyk” położona jest na Wzgórzach Trzebnickich. Długość ścieżki wynosi 5 km. Częściowo przebiega ona przez teren szkółki leśnej.

2. Co to jest przebudowa drzewostanu.

Jest to zmiana składu gatunkowego drzewostanu, dokonana za pomocą czynności techniczno - gospodarczych. Przebudowie poddawane są drzewostany, które nie zapewniają realizacji trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

3. Budowa warstwowa lasu.

Cechą zespołów leśnych jest wielowarstwowość, gdzie poszczególne warstwy są od siebie zależne. Wyróżniamy 4 warstwy: drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), zieleni oraz warstwę mchów i porostów.

4. Użytkowanie lasu.

Zajmuje się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci drewna, w ilości nieprzekraczającej rocznego przyrostu drzew oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania oraz ochronę przyrody.

5. Wawrzynek wilczełyko, daglezja zielona.

Wawrzynek jest niewielkim krzewem rosnącym głównie w cienistych lasach. Kora
i owoce są silnie trujące. Roślina chroniona.

Daglezja w Polsce dochodzi do 45 m wysokości. Mało odporna na mróz i zanieczyszczenia miejskie, ale dobrze znosi długie susze. Gatunek pochodzenia obcego.

6. Śródleśna łąka.

Zwiększa bioróżnorodność biologiczną, wzrasta liczba gatunków roślin i zwierząt, pojawiają się siedliska o odmiennych warunkach mikroklimatycznych i glebowych. Ze względu na duże walory przyrodnicze nie podlega odwadnianiu i zalesieniu.

7. Fazy życia lasu.

Na podstawie kryteriów ekologicznych i rozwoju drzewostanu wyróżniamy: uprawę, młodnik, drzewostan dojrzewający, drzewostan dojrzały oraz starodrzew. Ponadto wyróżniamy jeszcze podrost, czyli drzewa występujące pod okapem wyższych pięter drzewostanu, ale w przyszłości mogące odgrywać role drzewostanu głównego.

8. Dąb szypułkowy.

W Polsce osiąga 43 m wysokości i do 1000 cm obwodu oraz wiek do 1000 lat. Stare okazy wyglądają bardzo malowniczo i majestatycznie oraz są otoczone ochrona jako pomniki przyrody.

9. Bagno - teren podmokły.

Śródleśne oczka wodne, tereny zabagnione i podmokłe stanowią doskonałe źródło wilgoci dla roślin oraz miejsce bytowania i wodopój dla zwierzyny leśnej.

10. Storczyki.

Wszystkie gatunki podlegają ochronie ścisłej. W Polsce występuje około 50 gatunków. Na terenie Nadleśnictwa spotkać można listerę jajowatą, kukułkę szerokolistną, storczyk męski oraz storczyk krwisty, obuwika pospolitego.

11. Od nasionka do drzewa.

Leśnicy rozmnażają drzewa wyłącznie z nasion pochodzących z drzew o najlepszych cechach. Rozwój drzewa możemy śledzić w drzewostanie zróżnicowanym wiekowo.

12. Szkółka leśna.

Szkółka leśna w Grochowie obejmuje powierzchnie 11,37 ha i produkuje sadzonki drzew leśnych na potrzeby Nadleśnictwa oraz na zalesienia gruntów porolnych dla osób prywatnych.

13. Drogi turysto.

Życzymy mile spędzonego czasu.

 Opracowano na podstawie folderu wydanego przez Nadleśnictwo Oleśnica Śl.