WIDZISZ:Walory przyrodnicze powiatu trzebnickiego

Walory przyrodnicze powiatu trzebnickiego


 

powiat trzebnicki

Powiat trzebnicki może przyciągnąć wielu amatorów wycieczek przyrodniczych. Szczególnie dużą różnorodność fauny i flory zobaczymy w jego północnej części - gminie Żmigród. Na jej terenie rozciąga się zachodnia część Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, który jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych obiektów tego typu w Europie. Obejmuje on także rezerwaty przyrody: ornitologiczne - Stawy Milickie (kompleks Radziądz i Kompleks Jamnik) i leśne - Radziądz i Olszyny Niezgodzkie. Park wchodzi również do systemu obszarów chronionych Natura 2000, które chronią ostoje rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Znajduje się tu ostoja ptasia OSO „Dolina Baryczy” oraz ostoja siedliskowa SOO „Ostoja nad Baryczą”. Na terenie cenniejszych śródleśnych łąk oraz pastwisk utworzono użytki ekologiczne.
Podobne użytki ekologiczne znajdują się także na terenie gminy Trzebnica, a Skoroszowskie Łąki znalazły się w sieci Natura 2000. Obszar ten może mieć znaczenie dla przetrwania na Dolnym Śląsku motyla czerwończyka nieparka oraz dla ochrony jednego z ostatnich stanowisk modraszków telejusa i nausitousa.
Na objętych ochroną zespołach ekstensywnych łąk wilgotnych rośnie z krwiściąg lekarski, który jest rośliną żywicielską gąsienic obu wymienionych modraszków oraz czarcikęs łąkowy - gatunek żywicielski dla przeplatki aurinii. Dodatkowo wartość ostoi podwyższa obecność chronionych storczyków i innych roślin wskaźnikowych dla tego typu łąk.
W gminie Trzebnica, na granicy z powiatem wrocławskim, położony jest rezerwat leśny Las Bukowy w Skarszynie - ochronie podlega fragment lasu bukowego z interesującymi oraz rzadkimi
roślinami zielnymi.
Kolejny rezerwat utworzono na terenie gminy Oborniki Śl. Rezerwat "Jodłowice" ma na celu zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, występującej na granicy północnego zasięgu jej występowania. Miejscami las ten ma charakter puszczański, a jego dodatkową osobliwością jest duży polodowcowy głaz narzutowy.
Z Wrocławiem sąsiaduje gmina Wisznia Mała, na terenie której ze względu na wyjątkowy, bardzo zróżnicowany krajobraz oraz zmienność i bogactwo ekosystemów utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie.Planowane jest także utworzenie Rezerwatu Przyrody Rodzimej na terenie dawnego poligonu. Dyrektor wrocławskiego ZOO zaproponował odtworzenie na tym obszarze populacji susła moręgowego i innych zwierząt, które wyginęły na skutek działalności człowieka.

Na terenie całego powiatu trzebnickiego znajduje się wiele pomników przyrody oraz zagrożonych, rzadkich i chronionych przedstawicieli świata zwierząt oraz roślin.

Wykaz pomników przyrody powiatu trzebnickiego