WIDZISZ:Walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego

Walory przyrodnicze powiatu wrocławskiego


powiat wrocławski

Powiat Wrocławski charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem przyrody, ciekawe miejsca dla siebie znajdują miłośnicy wycieczek pieszych, rowerzyści czy wędkarze.
Najbardziej znanym rejonem wycieczek Wrocławian jest Masyw Ślęży. Należy on do sieci natura 2000. Utworzono tu także Ślężański Park Krajobrazowy, dodatkowo w jego obszarze, na terenie powiatu wroclawskiego, znajdują się dwa rezerwaty przyrody: krajobrazowy - Góra Ślężą i florystyczny - Łąka Sulistrowicka Główne walory przyrodnicze to unikatowa roślinność naskalna, duże populacje rzadkich gatunków roślin naczyniowych, oraz jedyne, potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce zimowania nietoperzy - podziemia nieczynnego browaru w Sobótce Górce. Po drugiej stronie Ślęży znajduje się kolejne siedlisko - jedna z największych kolonii nocka dużego mieszcząca się na strychu budynku mieszkalnego pracowników Lasów Państwowych w Sulistrowiczkach. Krajową faunę reprezentuje w parku 70 gatunków motyli dziennych, 7 gatunków chrząszczy, 13 gatunków ryb (m.in. pstrąg potokowy, strzebla potokowa, kiełb i śliz), płazy i gady, 100 gatunków ptaków oraz 40 gatunków ssaków.  Nie można też zapomnieć, że Ślęża to również bardzo cenne miejsce ze względów kulturowych: zachowały się kręgi kamienne otaczające dawne miejsce kultu bóstwa słonecznego, wczesnośredniowieczne kurhany, rzeźby kultowe.
Zupełnie inny w charakterze jest Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy". rozciągający się wzdłuż rzeki Bystrzycy. Tu także znajdują się dwa obszary siedlisk Natura 2000: Przeplatki nad Bystrzycą i Zbiornik Mietkowski. Duża część terenu to lasy mieszane, których głównymi gatunkami lasotwórczymi są: grab, jesion, lipa drobnolistna oraz dąb szypułkowy. Gatunki tych drzew tworzą zarówno grądy, łęgi jak i zbiorowiska przejściowe. Natomiast w części południowo-zachodniej dominuje mozaika pól, zadrzewień śródpolnych i ciepłolubnych zarośli zlokalizowanych wzdłuż dróg i cieków wodnych. Dolina ta stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny.
Ostoja została ustanowiona ze względu na fakt, iż jest ona kluczowa dla zachowania populacji motyla przeplatki maturny. Odnotowano ponadto występowanie kolonii rozrodczych nietoperzy – nocka dużego, która schronienie znalazła w kościele w Milinie oraz kolonii rozrodczej mopka, znajdującej się w Maniowie. Zbiornik Mietkowski spełnia bardzo ważną rolę podczas przelotów ptaków. Leży on w otwartym krajobrazie rolniczym w pobliżu pasma Sudetów i jako taki jest ostatnim miejscem ich odpoczynku przed dalszą wędrówką przez góry. Zaobserwowano zgromadzenie migrujących gęsi liczące ok. 64.500 osobników, ale najczęściej spotykane stada liczą około 25.000 - 30.000 ptaków. Na obszarze całego Parku stwierdzono występowanie 18 gatunków chronionych roślin, z tego 10 gatunków podlega całkowitej ochronie. 
Charakterystyczną i cenną dla Parku roślinnością jest roślinność wodna, występująca głównie w starorzeczach, stawach hodowlanych i niewielkich zbiornikach wodnych. Reprezentuje ją zespół “lilii” wodnych – chroniony grążel żółty oraz rdestnica pływająca. Liczne płytkie rozlewiska między wałami przeciwpowodziowymi a korytem rzeki Bystrzycy zajmują zbiorowiska szuwarów, natomiast na śródleśnych bagnach oraz na zabagnionych łąkach występują zespoły kosaćca żółtego i turzyc. W Parku rośnie szereg gatunków grzybów, spośród których dwa: sromotnik bezwstydny i flagowiec olbrzymi należą do chronionych. Interesującym jest ponadto występowanie jednego z okazalszych gatunków grzybów, przedstawiciela bezblaszkowców- żagwi łuskowatej. Faunę Parku najliczniej reprezentują ptaki. W trakcie dotychczasowych badań stwierdzono w okresie lęgowym występowanie aż 118 ich gatunków. Dominującymi gatunkami są: zięba, sikory - bogatka oraz modraszka, świstunka, kowalik, mazurek, rudzik, szpak, kapturka, pierwiosnek. Do gatunków zagrożonych, a występujących w Parku zaliczono: bociana czarnego, przepiórkę, kuliczka piskliwego i srokosza.
Spośród płazów i gadów żyją tu: traszka zwyczajna, żaba trawna, żaba wodna, ropucha zwyczajna, kumak zwyczajny, jaszczurka zwinka, zaskroniec. Ichtiofaunę reprezentuje 17 gatunków ryb.. Najczęściej występuje: okoń, płoć, kiełb, ciernik, szczupak, śliz i sandacz oraz leszcz.
Wzdłuż Odry rozciągają się dwa obszary sieci natura 2000: Grądy Odrzańskie i Grądy w Dolinie Odry.Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, zachowały się jednak niewielkie fragmenty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych (charakterystycznych dla dolin dużych rzek). Na tym odcinku doliny znajduje się wiele starych koryt rzecznych Odry i jej dopływów, pozostałości rozlewisk i stawów. Tworzy to warunki dla rozwoju bogatej roślinności wodnej i mokradłowej (na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego). Jest to także obszar bardzo istotny dla ochrony ptaków na Dolnym Śląsku.
Lasy Grędzińskie położone są  w obrębie doliny Widawy oraz terenów do niej przyległych. Dominuja tu bardzo zróżnicowane lasy: grądy, łęgi nadrzeczne i lasy aluwialne. Nieleśną część szaty roślinnej stanowią szuwary, łąki trzęślicowe lub łąki świeże oraz łąki wilgotne. Lasy Grędzińskie stanowią ważną ostoję licznych gatunków roślin chronionych, m.in.: goryczki wąskolistnej, podkolana białego, wawrzynka wilczełyko. Tereny obfitują także w liczne mokradła stanowiące miejsce występowania płazów i bezkręgowców.
Blisko granic Wrocławia znajduje się ostoja Kumaki Dobrej. Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, jednak występujące tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz stawy hodowlane stanowią doskonałe siedliska płazów. Żyją tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Kolejnym walorem jest występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza.

Wykaz pomników przyrody powiatu wrocławskiego