WIDZISZ:Wrocławskie lasy

Wrocławskie lasy


 las

Lasy zajmują we Wrocławiu powierzchnię ok. 2194 ha. Położone są głównie na obrzeżu miasta i nad rzekami. Ze względu na wielkość obszaru oraz fakt, że ludzie znacznie rzadziej tu przychodzą, tworzą bogate, mało przekształcone siedliska, są ostoją wielu gatunków. Najcenniejsze fragmenty grądów i łęgów leżących w dolinach Bystrzycy, Widawy, Odry i Ślęzy zostały włączone do sieci Natura 2000 i objęte ochroną. Na tych obszarach zachowało się wiele stanowisk roślin chronionych bądź rzadkich, żyją tu zwierzęta, które stąd migrują do wnętrza miasta poprzez tereny nadrzeczne, parki, ogrody działkowe.

Grądy - wielogatunkowe lasy liściaste lub mieszane z przewagą grabu i dębu, często z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jesionu, wiązu. Podszyt jest dość bogaty, dominuje w nim leszczyna i trzmielina. Łęgi - zbiorowiska leśne porastające doliny rzek i strumieni oraz nad brzegami jezior. Gleba jest wilgotna, teren bywa okresowo podtapiany. Charakterystyczną roślinnością łęgów są wierzby, topole i olchy. Na żyźniejszych obszarach spotyka się też wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo łęgów jest zwykle bogate i wielowarstwowe.

 Rozmieszczenie przestrzenne wrocławskich lasów ilustruje mapa:

 Wrocław rozmieszczenie lasów

Las Mokrzański (617 ha) to największy kompleks leśny w granicach administracyjnych Wrocławia. Część terenu stanowią uprawy leśne, ale występują tu także fragmenty ze starodrzewem. Jest to bardzo ważna ostoja dla gatunków takich jak sarna, borsuk czy lis. Stąd te zwierzęta migrują na tereny sąsiednie. Z chronionych roślin występują tu: kruszyna pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa. Polany w Lesie Mokrzańskim wykorzystują jako żerowiska liczne gatunki ptaków: bocian biały, bocian czarny, puszczyk, jastrząb, krogulec, myszołów, pustułka, bażant, śmieszka, gąsiorek, srokosz, kruk, wrona, gawron, kawka, sroka, sójka. Ze względu na obecność starodrzewu gniazduje tu dzięcioł czarny. Z bezkręgowców na uwagę zasługuje rzadki motyl ogończyk tarninowiec.

Las Rędziński wraz z Lasem Lesickim (408 ha) tworzą jeden z największych kompleksów leśnych Wrocławia. Tworzą go przede wszystkim łęgi wiązowo-jesionowe i grąd środkowoeuropejski. Obszar ten jest objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako Dolina Widawy. Wraz z sąsiadującymi polami irygacyjnymi, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w mieście. Żyją tu borsuki, sarny, zające i nietoperze. Wiele ptaków ma swoje miejsca lęgowe, np.: kobuz, trzmielojad, muchołówka białoszyja, siniak, kruk dzięcioły. Śródleśne stawki, starorzecza, rowy i drobne cieki zamieszkują żaby, ropuchy szare i traszki zwyczajne. Występuje tu również chroniony gatunek motyla, ginący w Europie, związany ściśle z łęgami - przeplatka maturna i rzadki nocny motyl barczatka kataks

Las Ratyński (265 ha) wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy i w większości znajduje się w granicach miasta. Występują tu: wawrzynek wilcze łyko, konwalia majowa, kruszyna pospolita, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, grążel żółty, kalina koralowa, barwinek pospolity i chroniony gatunek grzyba sromotnik bezwstydny. Ciekawym mieszkańcem tego terenu jest gatunek śluzowca osiągający największe rozmiary na świecie – siatecznica okazała..Z ssaków możemy spotkać sarny, dziki i nietoperze.

Las Strachociński (139 ha) to kompleks lasów liściastych z przewagą grądów i niewielkimi obszarami łęgów. Jest on częścią Grądów Odrzańskich z sieci Natura 2000. Z ptaków występują tu krętogłów, dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja i pokrzewka jarzębata. Występują tu wyjątkowe w skali kraju owady Longitarsus callidus – znany w Polsce jedynie z tego stanowiska oraz stwierdzone tu po raz pierwszy w Polsce – Melanophthalma suturalis i Ortopterus mundus .

Las Osobowicki to około 140- hektarowy kompleks o charakterze leśno- parkowym. Jest to grąd z dobrze zachowanym runem typowym dla grądu wysokiego. Pospolita jest tu konwalia majowa, występują także inne rośliny chronione - jeden ze storczykowatych - kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity oraz podlegający ochronie grzyb sromotnik bezwstydny. Drzewa o wymiarach pomnikowych, takie jak dęby, wiązy, lipy i graby, tworzą niezbędne warunki dla występującego tu dzięcioła czarnego oraz licznych gatunków nietoperzy, w tym bardzo rzadkiego nocka łydkowłosego. Stwierdzono także obecność rzadkiego chrząszcza kozioroga dębosza. W rowie płynącym wzdłuż lasu wykryto żaby wodne, trawne i moczarowe. Dodatkowymi walorami tego obszaru są ślady grodzisk ludności kultury łużyckiej (Szaniec Szwedzki i Wzgórze Kapliczne) oraz Kapliczka i Droga Krzyżowa usytuowane na Wzgórzu Kaplicznym.

Las Pilczycki (88 ha) jest jednym z najwartościowszych obszarów przyrodniczych Wrocławia. Ze względu na swoje walory, został objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000 Występuje tu łęg wiązowo-jesionowy i grąd środkowoeuropejski z okazałymi dębami szypułkowymi, lipami drobnolistnymi o wymiarach pomnikowych oraz jesionami, krzewami i bardzo bogatym runem. Występują tu rośliny chronione: śnieżyczka przebiśnieg, kalina koralowa i bluszcz (kwitnący). Wartość lasu potwierdza występowanie dzięciołów czarnego i zielonosiwego - gatunków wskaźnikowych dla starodrzewu oraz drapieżników - lisa, kuny leśnej, gronostaja i tchórza. Występują tu również dwa rzadkie gatunki chrząszczy: pachnica dębowa i kozioróg dębosz.

Uprawy leśne przy ulicy Kosmonautów -założone zostały w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Ze względu na gęstą sieć dróg leśnych i alejek oraz dogodne położenie przyciągają z roku na rok coraz większą liczbę spacerowiczów. Miłośnicy kontaktu z przyrodą mogą tu liczyć na spotkanie z sarną, lisem, licznymi gatunkami ptaków, a nawet dzikami.

Las Sołtysowicki (22 ha) to ważny korytarz ekologiczny. Położony jest wzdłuż Widawy i stanowi bezpieczne schronienie dla saren, zajęcy. Tu także hibernują nietoperze – gacki brunatne i mopki. W części południowej (zwanej także Parkiem Sołtysowickim) znajduje się stanowisko archeologiczne (pozostałości grodziska z XIII - XIV w).

Las Zakrzowski (86 ha) – nad rzeką Dobrą spotkamy fragmenty łęgów, w starszym drzewostanie, z drzewami o pomnikowych wymiarach, można spotkać dzięcioła czarnego, na przecinkach jaszczurkę zwinkę. W granicach miasta położona jest tylko część tego kompleksu leśnego.

 

Mapka rozmieszczenia lasów pochodzi z prezentacji p. Michała Jęcza Lasy Wroclawia 2010

W treści wykorzystano informatory: „Środowisko Wrocławia”, praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Cichockiego, Instytut Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu (2006 i 2010)