WIDZISZ:Ochrona przyrody we Wrocławiu

Ochrona przyrody we Wrocławiu


 Park Szczytnicki

 

 

Wrocław - miasto  zieleni,  mostów  i  rzek  posiada  miejsca  bardzo  cenne  przyrodniczo.  Znajdują się one przede wszystkim na obrzeżu miasta, ale i w centrum, w parkach, czy po prostu przy ulicy, spotkamy np. pomnikowe drzewa. Od mieszkańców Wrocławia zależy, jaki będzie ich los.

We Wrocławiu zastosowano następujące formy prawne ochrony przyrody:

  • pomniki przyrody
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • użytki ekologiczne.

Na  terenie  miasta rosną  rośliny i żyją  zwierzęta  objęte  ochroną  prawną.  Niewielka część miasta weszła  w skład parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000.

 

Ochrona gatunkowa jest jedną z form ochrony przyrody i ma na celu zapewnienie przetrwania dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk. Tą formą objęte są gatunki rzadko występujące, endemiczne, podatne na zagrożenia czy też zagrożone wyginięciem.

Wykazy gatunków objętych ochroną i inne szczegółowe zasady ochrony przyrody określane są w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw środowiska i publikowane w Dzienniku Ustaw.

ochrona gatunkowa roślin

 ochrona gatunkowa grzybów 

ochrona gatunkowa zwierząt